Konev Resmi Senedi

KONYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ

BAŞLANGIÇ:
Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.
VAKFIN ADI
Madde 1: Bu vakfın adı Konya Eğitim-Kültür ve sağlık vakfıdır. Kısa adı KONEV’dir.
VAKFIN MERKEZİ
Madde:2-Vakfın merkezi Ankara İli, adresi İzmir 2 caddesi No;44/8 Kızılay - Çankaya / Ankara’dır. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Vakıf merkezinin değişmesi vakıf senedinin değişmesini gerektirmez.
EHLİYET
Madde 3: Mahkemenin tescil kararı ile tüzel kişilik kazanan vakıf, medeni haklarından istifade eder ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olur. Bu sıfatla, amacının gerektirdiği her türlü hukuki muameleyi yapmaya, sözleşme akdetmeye, her çeşit iktisaba, borçlanmaya, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bütün ayni hakları kullanmaya ve bunları tasarruf etmeye ehildir. Ancak vakıf, bu yetkilerini özellikle 903 sayılı yasa ve diğer mevzuat hükümleri içinde kullanmakla yükümlü olup, mevzuatla yasaklanan hususlar için kullanamaz.
VAKFIN AMACI
Madde 4: Konya İl ve ilçelerinden olanların eğitim, kültür ve sağlık meseleleriyle ilgilenerek sosyal yardımda bulunmak, bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmesini sağlamaktır.
Vakıf amacını gerçekleştirme yolunda aşağıdaki faaliyetleri yapar.
a-Eğitim ve kültür: Yetenekli ve başarılı olup okuma imkanı bulunmayanların veya bu hususta güçlük çekenlerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için gerçek ve tüzel kişilerden burs temin etmek, burs vermek, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere yardımcı olmak, yurt binaları tesis etmek, kitap, laboratuar, öğrenim ve araştırma malzemelerini karşılıksız olarak sağlamak,
Burs verdiği kimselerden mezun olup iş sahibi olmaları halinde bir öğrenciye burs verme taahhüdü almak,
Aynı gayeyi güden hemşehrilerimizle Konya il sınırları ve dışında müştereken eğitim kurumları açmak,
Ülkemizin ve Konya ilinin kalkınması ve gelişmesi için teknolojik araştırmaları desteklemek,
Konya ve ilçeleri tarihi harsı ve sanat eserleri hakkında yapılacak araştırma ve incelemeleri desteklemek,
Konya ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki Konyalılarla müştereken yapılan kültür ve sanat faaliyetlerine katılmak ve desteklemek,
Konya’da Mevlana Üniversitesi ve Mevlana Enstitüsü kurarak bunları işletmek, yönetmek ve Mevlana başta olmak üzere diğer Türk ve İslam düşünürleri ile ilgili araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmek,
Konya ve İlçelerinden olan hemşehrilerimizin kültür, sanat ve fen bilimleri sahasındaki projelerini desteklemek, teşvik etmek ve mükafat vermek,
b-Spor: Ülkemizdeki bütün Konyalı hemşehrilemizin spor faaliyetlerini destekleyerek bu hususta maddi ve manevi yardımda bulunmak, okullara ve kulüplere imkanlar ölçüsünde spor malzemeleri temin etmek,
c- Çevre: Konya ilinin her yerinde tahsis edilen sahalarda ağaçlandırma yapmak, bakım ve korunmasına destek sağlamak, hava kirliliği olan yerler için projeler hazırlamak ve bu hususla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, yeşil sahaların korunması için gerekli teşebbüslerde bulunmak,
d-Sosyal faaliyetler: Konyalı hemşehrilerimiz arasında dayanışmayı artırmak, hemşehrilik şuurunu geliştirmek için her türlü toplantılar, geceler yapmak, geziler tertip etmek, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemek, her çeşit kültürel faaliyetlere öncülük etmek,
e- Sağlık: Vakıf gelirlerinin yeterli düzeye gelmesi durumunda halk sağlığının korunması beslenme ve barınma şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, özürlülere ve fakir hastalara ilaç ve tedavi yardımında bulunmak.
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
Madde: 5- Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz malları veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ve satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve feragat etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın malvarlığına dair kıymetlerle bir şirkete katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa ve medeni kanunun öngördüğü yasal çerçeve içinde bu teşebbüslerini yapamaya yetkilidir.

Ancak Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu) yasaya aykırı maksatlarla kullanamaz,

VAKFIN MALVARLIĞI:       

Madde : 6-

A-Vakfın kuruluş varlığı  500.000.000.-(Beş yüz milyon) TL. dir.

B- Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya  mülkiyetin gayrı ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangibir hukuki yolla edinebilir.

C- Buna ilaveten,

a- Kurucular Kurulu üyelerinden işadamı olanlardan beş cumhuriyet altınından az olmamak üzere yıllık kurucular kurulu üyeliği aidatlarından,

b-Kurucular Kurulu üyelerinden işadamı dışında olanlardan da bir cumhuriyet altını olmak üzere yıllık kurucular kurulu aidatlarından,

c- Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl tesbit edilecek yıllık aidat gelirlerinden,

d-Vakfa kurucu üye olarak kabul edilecek kişilerden alınacak en az beş cumhuriyet altını tutarındaki giriş aidatlarından,

e- Nişan, nikah, düğün, cenaze gibi törenlere gönderilen vakfın pano ve çelenklerinin gelirlerinden oluşur

          


VAKFIN ORGANLARI
Madde: 7-
a-Kurucular Kurulu
b-Onur Kurulu
c-Yönetim Kurulu
d-Genel Sekreterlik
e-Denetleme Kurulu
KURUCULAR KURULU
Madde: 8/1
Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder.
A-Vakfın kuruluşuna maddi ve manevi yardımda bulanan adı ve soyadı ekli (1) no lu listede belirtilen kişiler vakfın Kurucular Kurulunu oluşturur.
B-Aşağıda sayılan tüzel kişilikleri temsile yetkili kişiler Kurucular Kurulu üyeleridir.
1- Konya Ticaret odası başkanı
2-Konya Sanayi odası başkanı
3-Konya Esnaf sanatkarlar odaları birliği başkanı
4-Konya Organize sanayi yönetim kurulu başkanı
5-Konya Şeker fabrikası yönetim kurulu başkanı
6-Pancar Üreticileri kooperatifi yönetim kurulu başkanı
Kurucular kurulunda tüzel kişiyi ya da makamını temsilen bulunan kişi bu görevi devam ettiği sürece Kurucular Kurulu üyesidir. Tüzel kişiliğindeki görevinden ayrılması halinde yerine atanan ya da seçilen şahıs Kurucular Kurulu üyeliği sıfatını kazanır.
C-Kurucular kurulu üyeliğinde boşalma
a-Kurucular kurulu üyelerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı, tüzel kişiliğin sona ermesi, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi hallerin gerçekleşmesi ile üyeliğin düşmesi halinde, üyeliği düşen üyenin yerine yönetim kurulunun belirleyeceği aday kurucular kurulu toplantısına iştirak eden üye sayısının yarısından bir fazlasının oyları ile üyeliğe kabul edilir. Kurucular kurulu üyeliğine kabul edilen üyenin vakıf senedinde belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmesi ile Kurucular kurulu üyeliği tamamlanır.
b-Kurucular kurulu toplantılarına mazeretsiz veya mazeretini geçerli belge ile ispatlamaksızın üst üste iki defa katılmayan Kurucular kurulu üyelerinin, üyelikleri Kurucular kurulu toplantılarında yönetim kurulunun bir önceki Kurucular kurulu toplantısındaki hazırun cetvelini divan kurulu başkanına vermesi ve divan kurulu tarafından Kurucular kuruluna katılan üyelerin tespiti yapılarak katılanlar belirlendikten sonra Kurucular kurulu üyeliğinden düşürülür.
c-.Asgari hadleri bu vakıf senedinin 6.(altıncı) maddesinde belirtilen yıllık aidatları üst üste iki yıl yönetim kurulunca kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmadan ödemeyen üyelerin listesi de yönetim kurulu tarafından hazırlanarak mütevelli heyete verilir, mazeretleri Kurucular kurulu tarafından kabul edilmeyen kurucular kurulu üyelerinin üyelikleri düşürülür.
VAKIF ÜYELİĞİ
Madde. 8/2
a-Üyelik
Vakıf üyeleri vakfın kurucular kurulu üyesi değildir.
Vakfın senedinde yazılı amaçları benimseyip bu amaçların gerçekleşmesi için maddi ve manevi olarak katkıda bulunmayı arzu eden gerçek veya tüzel kişilerden, vakfa üye olmak isteyenlerin, istenen bilgi ve belgelerle birlikte başvuruları üzerine, vakıf yönetim kurulu değerlendirerek, vakıf üyeliği talebinin uygun görülüp görülmediğini karara bağlar. Vakıf üyeliğine kabul edilenler yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda aidat öderler.
Yönetim kurulunun vakıf üyeliği talebini uygun görmediği başvuru sahipleri, bu karar aleyhine Kurucular kuruluna ilk toplantıda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. Kurucular kurulunun bu konuda vereceği karar kesindir.
b-Üyeliğin sona ermesi
Ölüm, istifa, medeni ehliyetin kaybı, tüzel kişiliğin sona ermesi, vakfın yetkili organlarınca üyelikten çıkarılma, mali yükümlülüklerin mazeretsiz ve kesintisiz olarak on iki ay süreyle yerine getirilmemesi, hallerinde vakıf üyeliği kendiliğinden sona erer.
c--Üyelikten çıkarma
Vakıf üyeleri vakfın amaçlarına aykırı ve vakıf aleyhine tutum ve davranışlarda bulunamaz ve bu amaçla yayın ve toplantı yapamazlar. Vakfın amaçlarına aykırı ve vakfın aleyhine tutum ve davranışları tespit edilen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı Kurucular kuruluna itiraz edilebilir. Kurucular kurulu bu tür itirazları ilk toplantısında karara bağlar. Kurucular kurulunun kararı kesindir. Bu şekilde üyelikten çıkarılanlar en az üç yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilemezler ve vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde: 9-
a-Yönetim Kuruluna asıl ve yedek üyeleri seçmek,
b-Denetleme Kuruluna asıl ve yedek üyeleri seçmek,
c-Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarının incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek.
d-Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.
e- Vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak ve diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI, ÜYELİKLERDE BOŞALMA VE TOPLANTILARA KATILMA
Madde: 10
A- KURUCULAR KURULU
a-Kurucular Kurulu ilk defa vakıf senedinin hukuki statüsünü kazandığı günden itibaren en geç yirmi gün içinde toplanır. Bundan sonra Mutad olarak yılda bir kez mart ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Kurucular Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu üyelerinden en az yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanamamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Davet yönetim kurulunca taahhütlü mektup veya kanunen geçerli yollarla yapılır.
b-Denetim kurulunun yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır.
c-Kurucular Kurulunca bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, kurucular kurulundan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir kişide birden fazla vekalet toplanamaz
ONUR KURULU
Madde:11- Onur kurulu üyeleri, Türkiye çapında temayüz etmiş, hizmet ve eserler vermiş ilim adamları, idareciler, sanatkarlar, vakfa büyük bağışta bulunanlar, sporcular, başarılı iş adamları ile sair kişilerden, yönetim kurulunun tespit ve kurucular kurulunun tasvibi ile onur üyeliğine kabul edilirler. Ayrıca yılda bir defa tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanmak, kendilerini ödüllendirmek üzere vakıf yönetim kurulu, onur kurulunu toplantıya davet eder. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.
YÖNETİM KURULU
Madde:12- Yönetim Kurulu, Kurucular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek beş üyeden meydana gelir. Yönetim Kurul üyeleri Kurucular kurulu üyeleri arasından seçilir. Üç de yedek üye seçilir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL
Madde:13- Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir ikinci başkan seçer. Yönetim Kurulu başkanı, vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.
TOPLANTI VE KARARLAR
Madde :14- Vakıf yönetim kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu, ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve altları yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
Toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararları alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan ve üyelerden biri ile genel sekreterden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.
(Madde: 14-)Bu madde vakfın ilk senedinde on beşinci maddeden sonra, sehven tekrar 14. madde olarak yazılmış. Yeni senette 14. maddenin bir paragrafı olarak aynen yazılmıştır.
Vakfın kurucular kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak, vakıf için yapacakları masraflar ve seyahat giderleri vakıfça karşılanacaktır.
Türk Medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde sınırlanan yönetim idare masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan gelirlerin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde:15- Yönetim kurulu vakfın her bakımdan yöneticisi ve temsilcisidir. Bu görev ve yetki vakıf adına başkan, onun yokluğunda ikinci başkan tarafından kullanılır. Başkan kurulu toplantıya çağırır, gündemi tesbit eder ve başkanlık yapar.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.
a-Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak
b-Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler almak.
c-Vakfın bütçesini hazırlamak ve ilgililere harcama yetkisi vermek.
d-Vakfın kadrolarını tespit etmek ve personelini atamak.
e-Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayri menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrı menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
f-Vakıf bütçe ve bilançoları ile gelir / gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
g-Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrı menkul eşya defterlerini tutmak,
h-Kurucular kuruluna hesap vermek.
i-Kurucular Kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek ve vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığın yapıp Kurucular kurulu e sunmak,
k-Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunan onur kurulu üyelerinden layık olanların Kurucular kurulu üyeliğine kabul edilmesi için Kurucular kuruluna teklifte bulunmak bu gibi şahıslara madalya ve belge gibi ödüller vermek,
l-Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerin yürütmek.
m-Yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 20’sini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, vakıf mal varlığını artıracak yardımlara, kalan % 80’ini vakıf amaçlarına sarf ve tahsis etmek,
n-Vakıfca kurulacak eğitim tesislerinden en az % 10 kapasitesini yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis etmek,
o-Uygun görülen il ve ilçelerde şubeler açmak
p-Vakfa ait işlerin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için üyelerden birini veya üye olmayanlardan bir veya birkaç kişiyi temsilci veya vekil olarak tayin etmek.
r-Konyalılar teşkilatlarıyla müşterek faaliyetlere katılmak.
DENETİM KURULU
Madde: 16- Denetim kurulu Kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi içinden iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur. Üç de yedek denetçi seçilir.
Denetçiler her üç ayda bir vakfın gelir ve giderleriyle evraklarını inceleyerek sonucu ve tavsiyelerini bir raporla yönetim kuruluna bildirirler. Hesap dönemi itibarıyla düzenlenecek rapor, Kurucular kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular kurulu üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
GENEL SEKRETERLİK
MADDE: 17- Vakıf genel sekreteri yönetim kurulunca Kurucular Kurulu üyeleri arasından veya bunlar dışında seçilir. Vakıf genel sekreteri yönetim kurulu kararları ve vakıf başkanının talimatları doğrultusunda vakıfla ilgili tüm işleri koordine eder, yazışmaları ve vakfın kendi iç bünyesi ve diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla ilgili münasebetleri tanzim eder. Vakıf merkez bürosunu yönetir. Vakıf genel sekreterine yönetim kurulunca belirlenecek bir ücret ödenir. İhtiyaç halinde yönetim kurulunca yeteri kadar diğer personel de görevlendirilebilir. Vakıf genel sekreterinin ve görevlendirilecek diğer personelin çalışma şartları ve unvanları vakıf yönetim kurulunca belirlenir.
HESAP DÖNEMİ
Madde: 18- Vakfın hesap dönemi takvim yıldır.
Madde: 19- Bankalarda hesap açma ve kapamada bu hesaplardan para çekmede yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası şarttır.
DEĞİŞİKLİK HÜKÜMLERİ
Madde: 20- Vakıf senedi ihtiyaca göre değişebilir. Bunun için yönetim kurulunun teklifi ve Kurucular kurulunun kararı şarttır. Kurucular kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde de senette değişiklik yapılabilir.
ŞUBE ÇALIŞMA USUL VE İLKELERİ
Madde: 21- Şube yönetim kurulunun çalışma alanı, usul ve ilkeleri ile görev ve yetkileri vakıf yönetim kurulunca belirlenir.
VAKFIN GELİRLERİ
Madde: 22- Vakfın gelirleri şunlardır.
a-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü bağışlar. Yurt içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü gayrı menkul, menkul, nakit para, döviz, her türlü kıymetli kağıt, her türlü haklar, vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı bağışlar,
b-Vakıf, her türlü menkul ve gayrı menkulleri, nakit değeri olan hakları, yerli ve yabancı şirketlerin hisselerini, menkul kıymetlerini, her nevi senetleri, kuponları, bağış veya vasiyet suretiyle kabul eder.
c-Vakıf her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet, anlaşma veya başka suretlerle temellük eder, bağış, vasiyet, ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir.
d-Her türlü sınai ve ticari işletmelere ortak olarak iştirak etmekten doğan gelirler veya kendisinin kurduğu ticari ve sınai işletme gelirleri,
e-Genel, Katma ve özel bütçelerden vakfa sağlanan her türlü gelirler.
VAKFIN YEDEK AKÇESİ
Madde. 23- Vakıf kuruluşundan üç sene sonra, vakfın senelik gelirlerinden gayesine dahil olmayan bütün masraflar ve teftiş masrafına iştirak payı ayrıldıktan sonra, bakiye kalan kısmından %20 si yedek akçe olarak ayrılır.
Vakıf hizmetleri, idare masrafları, taahhütler karşılığı olarak yedeğe ayrılan bu meblağ vakıf beş yıllık hizmetlerini karşılayabilecek miktara ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam eder.
Yedek akçenin mal, senet, tahvil veya nakit olarak değerlendirilmesi mümkündür.Bu hususa Yönetim kurulu karar verir.
VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ
Madde: 24- Tahsisli teberrular dışında kalan vakfın bütün gelirleri ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. maddesinde sıralanan yönetim, idare ve muhafaza masrafları, kanuni teftiş ve denetleme ücretleri ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar ile yedek akçe tahsisi haricinde kalan vakıf gelirlerinin tümü, vakıf amaçlarının tahakkukuna tahsis ve sarf edilir. Vakıf harcamalarını yıllık bütçe ve programlara göre yapar.
VAKFIN SONA ERMESİ
Madde: 25- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Konev ile amaçları benzer olan bir vakfa veya Konya il özel idaresine devredilir